راهنمای نویسندگان

 

به‌نام خداوند جان و خرد

راهنمای نگارش مقاله در مجله اقتصاد فضا و توسعه روستایی

 

برای دانلود فرم تعهدنامه و تعارض منافع، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل الگو (تمپلیت) مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل راهنمای نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.
 

 ضرورت دارد پژوهشگران محترم متن مقاله خود را براساس قواعد زیر و تمپلیت مجله تنظیم کنند. (برای راحتی کار و دیدن موقعیت و فرمت دقیق شکل و جدول، بهتر است فایل راهنمای نگارش مقاله را دانلوید کنید).
ترتیب عنوانهای مقاله (بسیار مهم)
ترتیب عنوانهای مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: چکیده، مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روششناسی پژوهش، یافته­های پژوهش، بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها، منابع.
توجه 1: در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورتهای پژوهش اشاره شود (در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام میشود)
توجه 2: در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخشهای اصلی ذیل اشاره شود:
1. پیشینۀ نظری (تئوریها، دیدگاهها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛ 2. پیشینۀ تجربی (پژوهشهای پیشین و روششناسیهای آنها در مورد مسئله؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل).
توجه 3: در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست و پرسشنامه خودداری شود. اهداف، پرسشها و فرضیههای پژوهش در انتهای مقدمه توضیح داده شوند.
نسخه‌های ارسالی به دفتر نشریه از طریق سامانۀ دریافت مقالهها
فقط پنج فایل دریافت می‌شود. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، فایل مشخصات نویسندگان، فایل فرم تعارض منافع، فایل فرم تعهد نویسندگان (با فرمت یاد شده) و فایل گواهی همانندجویی مقاله (با همانندی کمتر از 30 درصد) از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شود.
حداکثر تعداد صفحات مقاله
حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخشهای مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، نباید از 20 صفحه در همین فرمت بیشتر باشد.
واژه‌های خارجی در متن فارسی
برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوّب استفاده کنید. در مورد نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان اینگونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را بهصورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید. 
زیرنویس‌ها
در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی بهصورت راست‌چین با قلم BMitra و اندازۀ pt. 10[1] و زیرنویس­های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 9[2] نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.
معرفی نشانه و متغیرها در متن
باید هر نوع متغیر یا علامت بهکار رفته در متن مقاله، در اولین ارجاع در خود متن مقاله معرفی شود.
شکلها
هر شکل اعم از نمودار، چارت، نقشه و... باید شماره و توضیح داشته باشد، هیجیک از این موارد شمارۀ جداگانهای ندارند، بلکه بهصورت وسط‌چین در زیر آن با قلم B Mitra و اندازۀ pt. 10 تایپ و بهترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شوند. نمودارها میتوانند بهصورت رنگی یا سیاه و سفید باشند؛ نمودارها و اشکال در داخل متن و در جایی درج شوند که به آنها ارجاع می‌شود. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. در تهیۀ نمودارها توجه کنید که اندازۀ اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (Legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، واضح و خوانا باشند. دقت فرمایید اگر نمودار داخل مقاله به شکل تصویر (خروجی نرمافزار) است، باید وضوح کامل داشته باشد. بهتر است فایل اصلی نمودارها در متن مقاله قرار داده شود. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن قبل و بعدِ آن قرار دهید. دو نمونه نمودار در زیر آمده است. (توجه شود که خود نمودارها نیز، همانند جدول­ها باید در موقعیت وسطچین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند.) 
Description: Figure 3 
شکل 1. نموداری برای نمونه  

      
کیفیت طراحی  وب­سایت
لذت بردن از وب‎سایت
کیفیت درک‎شدۀ  اطلاعات
خوشنودی از وب­سایت
رضایت
تبلیغات شفاهی
شکل 2. مدل یانگ و هییونجو (نمونۀ دوم) جدول‌ها هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در وسط جدول با قلم B Mitra و اندازۀ pt. 10 تایپ و بهترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید بهصورت وسطچین (10B Mitra  pt.) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند بهصورت راست­چین یا وسطچین بسته به مقدار متن داخل جدول (Mitra pt. 10 نازک) و اگر لاتین باشند بهصورت چپ­چین (Times New Roman 8 pt.) تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید بهصورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد و نیز اگر جدول­ها از مرجعی برداشت شدهاند، باید شمارۀ مرجع به روش APA در انتهای عنوان جدول آورده شود (این روش در ادامه توضیح داده شده است). جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی بهصورت خلاصه آمده است (توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط­چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرد). جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی
عنوان قلم (فونت) اندازه نوع قلم
عنوان مقاله B Titr 14 پررنگ
نام و نام خانوادگی B Mitra 11 پررنگ
آدرس سازمانی نویسندگان B Mitra 10 نازک
آدرس پست الکترونیکی نویسندگان Times New Roman 8 نازک، آبی رنگ
عنوان بخش‌ها B Titr 12 پررنگ
عنوان زیر بخش‌ها B Titr 11 پررنگ
متن چکیده B Mitra 11 نازک
کلیدواژه‌ها B Mitra 9 پررنگ ایتالیک
متن اصلی B Mitra 13 نازک
زیر نویس فارسی B Mitra 10 نازک
زیر نویس لاتین Times New Roman 9 نازک
عنوان جدول‌ها و نمودارها B Mitra 10 پررنگ
عنوان ستون­های جدول‌ها B Mitra 10 پررنگ
متون فارسی درون جدول‌ها B Mitra 10 نازک
متون لاتین درون جدول‌ها Times New Roman 8 نازک
مراجع فارسی B Mitra 12 نازک
مراجع لاتین Times New Roman 11 نازک

جدول 2 نیز مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. یادآور میشود که جدول‌ها باید در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند ضمن آنکه در داخل جدول‌ها باید از اعداد فارسی و عنوانهای فارسی استفاده شود و در صورت استفاده از ممیز، اعداد را از سمت راست نوشته ممیز زده و بقیه عددها را بنویسید از بهکار بردن نقطه بهجای ممیز خودداری فرمایید. به‌طور مثال عدد 5/0 اول عدد 5 را نوشته ممیز را تایپ کرده بعد عدد صفر را بنویسید. (0.5)
جدول 2. نمونه یک جدول
میانگین تعداد گره قطع شده میانگین مدت زمان حل (ثانیه) تعداد نمونه بهینه حل شده اندازه مسئله
اصل  غلبه 1 حد پایین روش 2 روش 1
00/1 29/94 00/0 15 20 5
05/1 52/87 00/0 14 20 10
07/1 64/87 01/0 12 19 15
20/2 60/90 11/0 9 19 20
51/2 03/91 39/1 10 14 25
32/2 19/92 20/32 8 10 30
36/3 34/93 30/613 8 10 35

فرمول‌ها و روابط ریاضی
برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها الزامی است). در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخه 2007 تهیه شوند فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی بهترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه با پرانتز جدا میشود. روابط باید با اندازه فونت 11 و قلم Times New Roman باشد. دو نمونه فرمول در زیر آمده است.
رابطه‎ 1)
رابطه‎ 2)

عنوان شکل یا به اصطلاح شرح شکل در داخل شکل نباشد و خارج از آن باشد که بتوان فونت و قلم نشریه را روی آن پیاده کرد. منبع شکل را مشخص کنید (اعم از یافته‏های پژوهش، محاسبات پژوهش، یا منبع اخذ شده با ذکر سال و درج در منابع).

شکل روی کنوس (Canvas) طراحی شود.

شکل 3. نمودار تهیه مدل (منبع: یافته‏های تحقیق)

عنوان جدول یا به اصطلاح شرح جدول در داخل شکل نباشد و خارج از آن باشد که بتوان فونت و قلم نشریه را روی آن پیاده کرد. منبع جدول را مشخص کنید. منبع جدول را مشخص کنید (اعم از یافته‏‌های پژوهش، محاسبات پژوهش، یا منبع اخذ شده با ذکر سال و درج در منابع).
نکات خیلی مهم در تنظیم چکیده، مقدمه و منابع:
چکیده  (B Titr 12) (رنگ عنوان‌های اصلی متن مقاله سبز باشد)
در متن چکیده فارسی از بیان مقدمه، کلی‌گویی، و کلیات خودداری و مستقیم به مسئله مورد مطالعه و اهداف آن، روششناسی و نتایج پژوهش به طور کوتاه اشاره شود. چکیدۀ مقاله با قلم فارسی BMitra اندازه pt. 11 و انگلیسی آن با قلمTimes New Roman 9 pt    با فاصله خطوط 1 یا Single، با کناره‌های ردیف/طراز شده (Justify) نوشته شود. چکیده فارسی در مقاله، بین 300 کلمه تا 400 کلمه باشد. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله باید ساختاریافته بوده و شامل بخش‌های هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. یادآوری میشود که تمام این بخشها در سطر جداگانهای نوشته میشوند. لطفاً این موارد را رعایت کنید و از اشاره به منابع و مآخذ و استفاده از پاورقی و اختصار در چکیده خودداری شود.
در مورد چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی با بسط دادن نسبت به چکیده فارسی، به ‌صورت مبسوط نوشته شود. (رعایت تمام موارد دستورالعملهای چکیدهنویسی فارسی در بخش انگلیسی هم الزامی است) و با قلم Times New Roman  نوشته شود. تعداد کلمات چکیده انگلیسی بین 400  تا 500 کلمه باشد. همچنین چکیده انگلیسی مقاله باید ساختاریافته بوده و شامل بخش‌های هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. یادآوری میشود که تمام این بخشها در سطر جداگانهای نوشته میشوند. لطفاً برای ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی فقط به ترجمه Google Translate و یا دیگر ابزار هوش مصنوعی اکتفا نکنید و واژگان تخصصی را به درستی ترجمه و بازبینی کنید.
در مورد کلیدواژه‌ها: حداقل 3 و حداکثر 5 کلیدواژه آورده شود، با کاما (،) از هم جدا شوند، و به ترتیب اهمیت یا حروف الفبا ذکر شوند. تا حد امکان برای رعایت یکدستی از اصطلاحنامه‌های تخصصی (اریک، یونسکو، اگرووک، ...) استفاده نمایید. کلیدواژه‌های انگلیسی نیز به تعداد کلیدواژه‌های فارسی و ترجمۀ دقیق همان واژگان باشد.
مقدمه (B Titr 12)
پاراگراف اول هر بخش تورفتگی سطر اول نداشته باشد. اما پاراگراف دوم به بعد نیم‌سانتی‌متر تورفتگی سطر اول بخورد. لیست‌های عددی یا بولتی (توپی خالی) نیم‌سانتی‌متر قبل از متن تورفتگی بخورد، و سطر دوم هر سطر هم توفتگی سطر دوم بخورد. برای تایپ کردن نیم‌فاصله از کلیدهای (CTRL+Shift+2) در حالت صفحه کلید فارسی استفاده شود.
به منظور یکسانسازی مجموعه مقاله‌ها و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل رایانه‌ای آنها فراهم شود، لازم است که همۀ مقاله‌ها با طرحی یکسان، کامل و هماهنگ تهیه و تایپ شوند. این راهنما به نویسندگان مقاله‌ها کمک می‌کند تا مقالۀ خود را با طرح مورد قبول دانشکده تهیه کنند. توجه شود که فرمت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر بخشنامۀ مورد قبول ادارۀ انتشارات دانشگاه است.
متن اصلی مقاله بهصورت تکستونی با قلم (فونت) B Mitra و اندازۀ pt. 13 تک فاصله (Single Space) طراز شده (Justify) و قلم انگلیسی Times New Roman 11 تک فاصله (Single Space) تهیه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم  B Titrو اندازه pt. 12 و عنوان زیربخش‌ها با قلم B Titr و اندازه 11 تایپ شوند. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک سطر خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شمارهگذاری عنوانها خودداری شود. (لطفاً پیش از آغاز کار، نخست فونتهای ارائه شده را نصب نمایید).
منابع (B Titr 12)
برای منبعدهی از روش استنادی انجمن روانشناسان آمریکا (APA) استفاده کنید. میتوان برای افزایش بهرهوری و راحتی در اینکار از نرم­افزار WORD یا EndNote استفاده کرد.
در فهرست منابع انگلیسی باید تمام منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و با قلم  Times New Roman اندازه . pt11 نوشته شده و عنوان کتاب و نام نشریه به صورت ایتالیک مشخص شود.
نکات مهم در مورد منابع مورد استفاده:
نکته 1: در جدول 3، شیوۀ منبعدهی به کتاب و مقاله بیان شده است، در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند: پایاننامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمانهای دولتی، جزوههای منتشر نشده، سایتهای اینترنتی، فایلهای صوتی و تصویری و ... از شیوهنامه APA استفاده کنید. تمام مواردی که برای نمونه در جدول 3 مشاهده مینمایید (شماره نشریه داخل پرانتز، نام نشریه یا پایاننامه و عنوان کتاب به صورت ایتالیک و...) باید رعایت شوند.   
نکته 2: منابع باید حتماً به طور کامل نوشته شوند (نه به صورت اختصار). در مورد نشریهها اعم از فارسی و انگلیسی حتماً به ترتیب نام نشریه (به صورت ایتالیک)، دوره، (شماره نشریه داخل پرانتز): صفحه آغاز مقاله خط تیره صفحه پایان مقاله (جدول 3 را مشاهده فرمایید).
نکته 3: منابعی که مربوط به کتاب میشوند، اعم از فارسی و انگلیسی حتماً باید به ترتیب انتشارات و محل انتشار نوشته شود (جدول 3 را مشاهده نمایید).
نکته 4: منابعی که مربوط به پایاننامه یا رساله دکتری هستند، اعم از فارسی و انگلیسی باید دانشگاه و شهر مربوط به آن نوشته شود. (جدول 3 را مشاهده نمایید).
نکته 5: در مورد منابع مربوط به سمینارها، همایشها و...، نوشتن تاریخ دقیق و مکان دقیق همایش الزامی است.

نکات مهم در مورد فهرست منابع فارسی:
 1. در داخل متن همهء منابع باید به زبان فارسی نوشته شوند (حتی منابع انگلیسی). منابعی که انگلیسی هستند و به فارسی نوشته می‌شوند، لازم است در پانویس همان صفحه، نام نویسنده / گان به لاتین نوشته شود.
 2. برای منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همکاران استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان و پژوهشگران را بنویسید، مگر اینکه افراد بیشتر از 3 نفر باشند.
 3. منابع فارسی به زبان فارسی در این قسمت هم نوشته شوند:
(نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده.، و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه ، دوره (شماره)، صفحه شروع مقاله ـ صفحه پایان مقاله.
 1. مثال:
شکوئی، حسین و موسی‌کاظمی، سیدمهدی (1381). سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، 34 (43)، 27-41.
تقوا، محمد؛ منصوری، علی؛ فیضی، کریم و اخگر، بهاره (1395). کشف تقلب در تراکنش‏های کارت‏های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ‌داده. مدیریت فناوری اطلاعات، 8 (3)، 477-498.
References
نکات مهم در مورد فهرست منابع انگلیسی:
1. در پایان متن در زیر قسمت "References" علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی آورده شوند.
2. برای ترجمه منابع فارسی لطفاً به منبع اصلی مراجعه کنید و یا از مترجم کمک بگیرید، برنامۀ Google translate پاسخ مناسبی به شما نمیدهد. حتماً از صفحه عنوان انگلیسی منبع/مأخذ استفاده شده کمک بگیرید.
3. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده اند حتماً (in Persian)  اضافه شود.
4. منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند (مجموع منابع انگلیسی و منابع فارسیِ انگلیسی شده).

جدول 3. شرح صحیح منبعدهی در درون و انتهای مقاله
نوع منبع در داخل متن در فهرست منابع
مقالۀ فارسی و انگلیسی (نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی تمام نویسندگان تا سه نفر، سال) (نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده؛ و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره (شماره)، صفحه پایان مقاله ـ صفحه شروع مقاله.
نمونۀ مقاله فارسی (تقوا، منصوری و فیضی، 1395) تقوا، محمد؛ منصوری، علی؛ فیضی، کریم و اخگر، بهاره (1395). کشف تقلب در تراکنش‏های کارت‏های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ‌داده. مدیریت فناوری اطلاعات، 8 (3)، 477-498.
نمونۀ مقاله انگلیسی (کردلا و ایناکا، 2010) Cordella, A. & Iannacci, F. (2010). Information systems in the public sector: The e-Government enactment framework. Journal of Strategic Information Systems, 19 (4), 52–66.
نمونۀ مقاله فارسی ترجمه شده (مقیمی و اعلایی اردکانی، 1390) Moghimi, M. & Alaei Ardakani, M. (2011). Measuring good goverance factors and e-government role in enhancing it. Journal of Information Technology Management, 19 (4), 171–188. (in persian)
کتاب فارسی و انگلیسی (نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال، شماره صفحه یا صفحات) نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده؛ و  نام خانوادگی نویسندۀ دوم، نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر:  ناشر.
نمونۀ کتاب فارسی (سیدجوادین، 1383: 53-82) Seyed Javadein, S. R. (2004). Fundamentals of human resources management. Tehran, University of Tehran press (UTP). (in persian)  
نمونۀ کتاب انگلیسی (هرمن، 2010: 144) Diaz-Rico, L. T. (2008). A course for teaching English learners. Boston, MA: Pearson

برخی نکات مهم ویرایشی
 1. برای شماره‌گذاری از عدد و نقطه استفاده شود؛ مانند شماره‏گذاری همین قسمت.
 2. قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست؛ اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.
 3. هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید، کلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز میچسبد.
 4. برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم‏فاصله استفاده شود (برای مثال انسانها، میرود، تصمیمگیری، اندازهگیری، بهرهمند، منطقهای، همانگونه و...) [برای مثال می خواهم (غلط) میخواهم (درست)] برای ایجاد نیم­فاصله در نرم‏افزار WORD الزماً و حتماً از (ctrl + shift + 2) استفاده کنید.
 5. به جای استفاده از علامت (%) در متن از کلمه درصد استفاده کنید. مانند : 25 درصد
براساس دستورالعمل جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی از به کار بردن (هی) خودداری فرمایید و در موارد لازم از همزه (ۀ) استفاده شود.
نمونه بخش منابع:
نمونه بخش منابع در زیر آورده شده است. 

منابع
نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله. عنوان مجلــــــــــــــــــــــــه ایتالیک، دوره (شماره)، صفحه.
نام خانوادگی، نام (سال). عنوان کتاب. تهران: نام ناشر.
منابع انگلیسی حتماً از صفحه جدیدی شروع شوند. ولی منابع فارسی اگر در ادامه متن بیایند و در صفحه جدیدی شروع نشوند، اشکالی ندارد.

References
Afshari. (2020). Interbank Market Failure and the Effects of the Basel III Regulations in a DSGE Model for Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 8 (1), 163-183. (in Persian) https://doi.org/00000000000000
Bernanke, B. S. Gertler, M. & Gilchrist, S. (1999).The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. Handbook of macroeconomics, 1, 1341-1393. https://doi.org/00000000000000
Baz Mohammadi, H., & Hussein. (2000). Money supply in the Iranian economy. Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 5 (3), 69-96. https://doi.org/00000000000000
Basu, S. Gottschalk, J. Schule, Werner, S. Vellodi, N. and Yang, S. (2013). The Macroeconomic Effects of Natural Resource Extraction: Applications to Papua New Guinea. International Monetary Fund, No.13-138. https://doi.org/00000000000000
Behn, M., Daminato, C., &Salleo, C. (2019). A dynamic model of bank behaviour under multiple regulatory constraints.‏ https://doi.org/00000000000000
Carrera, C., & Vega, H. (2012). Interbank market and macroprudential tools in a DSGE model (No. 2012-014). Banco Central de Reserva del Perú. https://doi.org/00000000000000
Corrado, L., & Schuler, T. (2017). Interbank market failure and macro-prudential policies. Journal of Financial Stability, 33, 133-149.‏‏ https://doi.org/00000000000000
Central Bank of the Islamic Republic. Economic report and balance sheet. Operation of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Balance sheet and profit and loss statement of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. https://doi.org/00000000000000
De Walque, Gregory de; Prirard, Olivier&Rouabah, Abdelaziz, (2010). Financial (in) stability, supervision and liquidity injections: a dynamoc general equlibrium approach‖. The Economic Journal, 120, 1234-1261. https://doi.org/00000000000000
Dargahi, H. &Hadian, M. (2016). Comparison of the effects of monetary shocks due to increasing coefficient and monetary base in the Iranian economy. Journal of Economics, 17 (67), 189-219. https://doi.org/00000000000000
Goodfriend, M. &McCallum, B. T. (2007). Banking and interest rates in monetary policy analysis: a quantitative exploration. Journal of Monetary Economics, 54(5), 1480-1507. https://doi.org/00000000000000
Giri, F. (2018). Does interbank market matter for business cycle fluctuation? An estimated DSGE model with financial frictions for the euro area. Economic Modeling, 1-13. https://doi.org/00000000000000
Gersbach, H., & Faure, S. (2020). On the Money Creation Approach to Banking.‏ https://doi.org/00000000000000
Ifionu, E., &Akinpelumi, O. F. (2015). Macroeconomic variables and money supply: Evidence from Nigeria. African Research Review, 9(4), 288-307.
Hloušek, M. (2013). DSGE model with housing sector: application to the Czech economy. In Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics (pp. 261-266).‏ https://doi.org/00000000000000
Iacoviello, M. (2005). House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle. American Economic Review, 95(3), 739-764. https://doi.org/00000000000000
Komijani, Abrishami, Hamid, & Rouhani. (2018). The nature of the bank and the process of creating bank money; Critique of common views and implications. Bi-Quarterly Journal of Economic Research, 15 (29), 9-38. https://doi.org/00000000000000
Levine, R., &Zervos, S. (1998). Stock markets, banks, and economic growth. American Economic Review, 537-558.‏ https://doi.org/00000000000000
Lang, G., &Schröder, M. (2013). Do we need a separate banking system? An assessment. Center for European Economic Research. Discussion Paper No. 13-011.‏ https://doi.org/00000000000000
Miri, Ashraf Sadat &Baghestani, Massoud, (2016), Optimal Banking System in Conventional Banking and Non-Usury Banking, The First International Conference on Islamic Banking and Financing. https://doi.org/00000000000000
Mohebbi, S., Sam, Shahrestani, Hamid, HojbarKiani, &Kambiz. (2017). Financial shocks and the role of monetary policy in the Iranian economy, assuming the existence of an interbank market in a DSGE model. Journal of Economic Research and Policy, 25 (81), 123-153. https://doi.org/00000000000000
Nazarpour, Mohammad Naghi, Haghighi, Meysam. (1392). The role of the central bank in the implementation of monetary policy through the interbank market. Islamic Economics, 13 (49), 59-84. https://doi.org/00000000000000
Rafiei, Soraya, Emami, Karim, & Ghaffari. (2019). The Impact of Monetary Policy on the Performance of Banks Using Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE. Economic Research, 19 (72), 1-36. https://doi.org/00000000000000
Parvin, Shakeri, Abbas, Ahmadian, & Azam. (2014). Assessing the effects of monetary policy balances in the country's banking network on key variables of the Iranian economy (random dynamic equilibrium general approach). Iranian Economic Research, 19 (58), 77-115. https://doi.org/00000000000000
Pirahmadi, Marzieh, Afshari, Zahra, Sarem, Mehdi. (2018). Bank Interbank Market Failure and the Effect of Wing 3 Regulations on a DSGE Model in Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 8 (1), 163-183. https://doi.org/00000000000000
RafieiQaraShiran, Soraya, Emami, Karim, & Ghaffari. (2019). Identifying the factors affecting monetary policy on the banking system. Journal of Economic Modeling, 13 (46), 1-24. https://doi.org/00000000000000
Shah Hosseini, Bahrami, & Javid. (2013). Designing a New Keynesian Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for the Iranian Economy Considering the Banking Sector. Iranian Economic Research, 17 (53), 55-83. https://doi.org/00000000000000
Samsami Hossein, DavoodiParviz, &JahaniGurwanJalal.(2014). Costs of creating money in conventional banking system and Islamic financing strategy. https://doi.org/00000000000000
Schuler, T., &Corrado, L. (2016). Interbank market failure and macroprudential policies. Journal of Financial Stability, 1-52. https://doi.org/00000000000000
ShahbaziGhiasi, M., & Sarvarian, H. (2016). Pathology of the banking system Patterns and theoretical foundations of the relationship between the bank and the firm and its analysis in the Iranian banking system.

-153. (in Persian)  https://doi.org/00000000000000
Nazarpour, Mohammad Naghi, Haghighi, Meysam. (1392). The role of the central bank in the implementation of monetary policy through the interbank market. Islamic Economics, 13 (49), 59-84. (in Persian) https://doi.org/00000000000000
Rafiei, Soraya, Emami, Karim, & Ghaffari. (2019). The Impact of Monetary Policy on the Performance of Banks Using Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE. Economic Research, 19 (72), 1-36. (in Persian) https://doi.org/00000000000000
Parvin, Shakeri, Abbas, Ahmadian, & Azam. (2014). Assessing the effects of monetary policy balances in the country's banking network on key variables of the Iranian economy (random dynamic equilibrium general approach). Iranian Economic Research, 19 (58), 77-115. (in Persian) https://doi.org/00000000000000
Pirahmadi, Marzieh, Afshari, Zahra, Sarem, Mehdi. (2018). Bank Interbank Market Failure and the Effect of Wing 3 Regulations on a DSGE Model in Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 8 (1), 163-183. (in Persian) https://doi.org/00000000000000
RafieiQaraShiran, Soraya, Emami, Karim, & Ghaffari. (2019). Identifying the factors affecting monetary policy on the banking system. Journal of Economic Modeling, 13 (46), 1-24. (in Persian) https://doi.org/00000000000000
Shah Hosseini, Bahrami, & Javid. (2013). Designing a New Keynesian Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for the Iranian Economy Considering the Banking Sector. Iranian Economic Research, 17 (53), 55-83. (in Persian) https://doi.org/00000000000000
Samsami Hossein, DavoodiParviz, & JahaniGurwanJalal. (2014). Costs of creating money in conventional banking system and Islamic financing strategy. (in Persian) https://doi.org/00000000000000
Schuler, T., & Corrado, L. (2016). Interbank market failure and macroprudential policies. Journal of Financial Stability, 1-52. https://doi.org/00000000000000
Shahbazi Ghiasi, M., & Sarvarian, H. (2016). Pathology of the banking system Patterns and theoretical foundations of the relationship between the bank and the firm and its analysis in the Iranian banking system. (in Persian)

 

*. مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات پس نمی‌دهد.
**. 
مقالات به آدرس سایت http://serd.khu.ac.ir  ارسال گردد.
***. 
با توجه به تصمیم‌گیری‌های  بعمل آمده از این پس هزینه‌های داوری و انتشار مقالات، با اعلام از طریق سامانه نشریه بصورت الکترونیکی بشرح ذیل است: 
- هزینه داوری 1000000 ریال
- هزینه انتشار 5000000 ریال
 
 

"به نویسندگان محترم یادآور می‌شود برای تسریع در داوری مقالات لطفا در ارسال فایل‌های اصلی مقالات، نام مؤلف یا مؤلفان از عنوان فایل ویژه داوری حذف و حتما فایل Word ارسال گردد "
 


دفعات مشاهده: 17120 بار   |   دفعات چاپ: 867 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb