فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی در پایگاه های زیر نمایه می شود:
 

- پایگاه استنادی جهان اسلام ISC
ـ گوگل اسکولار  Google Scholar 

- مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID

- بانک اطلاعات نشریات کشور

- پایگاه مجلات تخصصی نور

- پرتال دانشگاه خوارزمی 

ضمنا به اطلاع می رساند به منظور انجام نمایه بین المللی نشریه با مرکز اسکوپوس مکاتبات اولیه انجام شده است

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی:
http://serd.khu.ac.ir/find-1.114.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب