فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی در پایگاههای زیر نمایه می شود

- پایگاه استنادی جهان اسلام ISC

- مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID

- بانک اطلاعات نشریات کشور

- پایگاه مجلات تخصصی نور

- پرتال دانشگاه خوارزمی 

ضمنا به اطلاع می رساند به منظور انجام نمایه بین المللی نشریه با مرکز اسکوپوس مکاتبات اولیه انجام شده است

AWT IMAGE پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
AWT IMAGE پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
AWT IMAGE پایگاه نشریات دانشگاه خوارزمی
AWT IMAGE پایگاه مجلات تخصصی نور
AWT IMAGE بانک اطلاعات نشریات کشور
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی:
http://serd.khu.ac.ir/find.php?item=1.114.14.fa
برگشت به اصل مطلب