فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی اهداف و چشم اندازهای زیر را مد نظر قرار داده است:
  • ​​ارائه خدمات علمی در جهت احیای اقتصاد روستایی متناسب با منزلت کشور
  • بومی سازی منابع علمی مربوط به توسعه اقتصاد روستایی
  • حل بحران ناشی مهاجرت بی رویه روستایی و لزوم توسعه اقتصاد روستایی
  • تخصصی شدن رشته های علوم جغرافیایی و تصویب سرفصل های جدید رشته در آموزش عالی
  • تدوین منابع علمی مؤثر در مدیریت نوین روستایی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی:
http://serd.khu.ac.ir/find-1.42.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب