فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی- اخبار نشریه
انتشار شماره 28 نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/27 | 
با استعانت از خداوند متعال، در پی تلاش مضاعف هیأت تحریریه و همکاری بی‌دریغ داوران محترم فصلنامه، شماره‌ 28(تابستان 1398) فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی منتشر گردید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی:
http://serd.khu.ac.ir/find-1.43.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب